Spółdzielnie Mieszkaniowe RODO - udostępnienie danych ubezpieczycielom

Od klientów Elit Partner wpływają pytania dotyczące możliwości udostępnianiu Ubezpieczycielowi danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL) domniemanego sprawcy szkody w celu ustalenia odpowiedzialności cywilnej i ewentualnego wystąpienia do sprawcy szkody z roszczeniem regresowym przysługującym ubezpieczycielowi?

Analiza zagadnienia

W momencie wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, roszczenie wobec sprawcy szkody przechodzi z poszkodowanego na ubezpieczyciela, jest więc on uprawniony do żądania od spółdzielni mieszkaniowej danych osobowych sprawcy. W celu dochodzenia od niego roszczeń (art. 828 Kodeksu cywilnego).

Jego prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu przepisów art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO jest dochodzenie roszczeń od sprawcy. Administrator danych, w tym wypadku spółdzielnia mieszkaniowa jest zobligowana do udostępnienia ubezpieczycielowi niezbędnych do dochodzenia roszczeń danych.

Odnosząc się do kwestii wskazanej przez ubezpieczyciela podstawy prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to faktycznie podstawa do przetwarzania danych przez administratora.

W związku z powyższym należy dodać, że w celu udostępnienia danych osobowych lokatorów w związku z postępowaniem regresowym ubezpieczyciela. Spółdzielnia nie będzie uzyskiwała zgody lokatorów, ponieważ udostępnienie następuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Należy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na możliwość dokonywania udostępnień danych ubezpieczycielom w związku z postępowaniami regresowymi, należałoby w obowiązku informacyjnym spółdzielni wobec lokatorów, poinformować o tej kategorii odbiorców danych, zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 lit. e RODO.

Podsumowanie

Spółdzielnia może udostępnić wspomniane dane osobowe. Uprawnienia ubezpieczyciela do żądania oraz uzyskania danych osobowych sprawcy szkody od administratora danych w zakresie niezbędnym do dochodzenia od niego roszczeń w postępowaniu regresowym, wynikają z przepisów ustawy z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) oraz ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Autor: Mirosław Górski -specjalista ds. ochrony danych w Elit Partner

Twoja Spółdzielnia potrzebuje wsparcia z RODO? Polecamy nasz outsourcing


Udostępnij Treść