Stosowanie RODO w UE nałożono już sankcję o wartości 55,955,871 mln euro.

Tak mówi nowy  raport Europejskiej Rady Ochrony Danych, który zawiera „pierwszy przegląd wdrażania rozporządzenia RODO oraz role i środki krajowych organów nadzorczych”. Raport opiera się na danych dostarczonych przez wiele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmują wszystkie 28 państw członkowskich UE, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię, które również podlegają pod wymogi GDPR.

Liczba spraw

  • 94622 - to z kolei liczba skarg złożonych na administratorów
  • 64684 - tyle powiadomień o naruszeniach wpłynęło do organów nadzorczych

Większość spraw dotyczy skarg, których liczba wynosi 94 622, podczas gdy 64 684 wszczęto na podstawie powiadomienia o naruszeniu danych przez administratora. Stwierdza się w raporcie EDPB. Z tych przypadków 52% zostało zamkniętych, a 1% jest przedmiotem procesów przed sądami krajowymi.

Pozytywna współpraca kontrolujących

Od 25 maja 2018 r. Do 18 lutego 2019 r. Nie wszczęto żadnych sporów, co oznacza, że do tej pory organy nadzorcze były w stanie osiągnąć konsensus we wszystkich bieżących sprawach, co jest dobrym znakiem w zakresie współpracy. Współpraca ta wspierana jest systemem informatycznym. Rejestr ten jest centralną bazą danych, z której można uruchamiać różne procedury, takie jak wzajemna pomoc, wspólne działanie i mechanizm kompleksowej obsługi.

Pełna wersja raportu

Pełną treść raportu z pierwszego przeglądu wdrożenia RODO znajdziesz na stronie Europejskiej Rady Ochrony Danych:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/02-25/9_EDPB_report_EN.pdf

Chcesz przeprowadzić audyt sprawdzający przygotowujący do kontroli


Udostępnij Treść